ul: Francuska 2, 59-900 Zgorzelec
+48 664 746 718

Polityka Prywatności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, że zgodnie z Art. 13. ; Administratorem danych osobowych Pana/Pani lub dziecka jest Fundacja Autilio z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 2, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709289, NIP: 6152055145, REGON: 368995354 2.
a) Dane osobowe Pana/Pani lub dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B ogólnego rozporządzenia j/w, o ochronie danych w celu realizacji celów statutowych fundacji oraz w celu kontaktowania się z Panem/ Panią droga mailową jak i tradycyjną lub telefoniczną . Istnieje możliwość że wizerunek Pana/ Pani lub Pana/ Pani dziecka będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i przetwarzany poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Fundacji Autilio oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Fundacji Autilio lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej),
b) Dane osobowe Pana/Pani lub dziecka przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji danego celu,
c)Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięcia danych osobowych,
d) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani lub Pana/Pani dziecka dane przetwarzane są przez administratora niezgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.